Regulaminy


Regulamin Promocji

„Wakacyjne Nakręcenie w Spin City” 

§1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji  „Wakacyjne nakręcanie w Spin City” („Promocja”),  warunki korzystania i czas trwania Promocji.

2.   Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 

3.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym pod adresem www.spincity.pl

4.   Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5.   Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje, materiały, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

Zasady promocji i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa od 02 lipca do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”. 

 

§3

Happy Hours

 

 1. Akcja Happy Hours (zwana dalej HH) prowadzona jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:00 – 20:00.
 2. Promocja dotyczy sprzedaży piwa marki Lech oraz marki Tyskie o pojemności 0,5l sprzedawanego z dystrybutora w cenie 6zł oraz wybranych drinków w cenie 9,90zł.
 3. Promocyjna sprzedaż alkoholu skierowana jest do osób pełnoletnich
 4. W razie wątpliwości dotyczących pełnoletniości klienta, personel ma prawo wylegitymować Klienta, a w razie odmowy - odmówić sprzedaży alkoholu.
 5. Klient ma prawo do dowolnej ilości zamówień HH w czasie trwania HH.

 

§4

Kręgle za 55 pln 

 

 1. Promocja dotyczy gry w kręgle na jednym torze, w czasie 60 min. Maksymalna liczba osób mogących jednocześnie uczestniczyć w grze na jednym torze wynosi 8.
 2. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych dotyczy 60 minut gry na1 torze, w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00 – 24:00.
 3. Promocyjna cena gier na torze bowlingowym jest stała niezależnie od ilości osób biorących udział w grze, z zastrzeżeniem p.7 i wynosi 55zł/60minut.
 4.  Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych nie podlega ograniczeniom wiekowym.
 5. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych jest skierowana do klientów indywidualnych i grup zorganizowanych

§ 5

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Wakacyjne nakręcanie”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Promocja „Wakacyjne Nakręcanie” nie łączy się z innymi promocjami.

 

Spin City

szczegóły

budynek Cinema City Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126 A

01-466 Warszawa

tel. 22 560 42 42

czynne: 9:30-24:00 (pt.-sob. do .... )