Regulaminy


Regulamin Promocji

„Zakręcone Czwartki w Spin City”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Zakręcone Czwartki  w Spin City” („Promocja”), warunki korzystania i czas trwania Promocji.
 2.  Organizatorem akcji jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl
 2. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały  informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

Promocje „Zakręcone Czwartki  w Spin City”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach 15.02.2019 – 30.06.2019r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 30.06.2019
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

Zasady promocji „Zakręcone Czwartki  w Spin City”

 

 1. Promocja dotyczy gry w kręgle na jednym torze, w czasie 60 min. Maksymalna liczba osób, mogących uczestniczyć w grze na jednym torze wynosi 8.
 2. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych obowiązuje w czwartki  w godzinach 10:00 – 24:00
 3. Promocja „Zakręcone Czwartki” nie obowiązuje w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
 4. Promocyjna cena gier na torze bowlingowym jest stała, niezależnie od ilości osób biorących udział w grze  (z zastrzeżeniem pkt.1)  i wynosi 69zł/ brutto/60minut.
 5. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych nie podlega ograniczeniom wiekowym.
 6. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych jest skierowana do klientów indywidualnych (jedna osoba może wykupić jednocześnie maksymalnie 2 tory na czas 2 godzin). 
 7. Promocyjna cena nie dotyczy organizacji eventów, imprez firmowych. 

 

§ 3

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Zakręcone Czwartki w Spin City”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.

2.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji

„Happy Hours” w Spin City

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Happy Hours” („Promocja”), warunki korzystania i czas trwania Promocji.
 2.   Organizatorem akcji jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 

 1.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl
 2.   Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3.   Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

Promocje „Happy Hours”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa w dniach 15.02.2019 – 30.06.2019r. 
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 30.06.2019r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

§3

Zasady promocji „Happy Hours”

 

 1. Promocja „Happy Hours” (zwana dalej HH), prowadzona jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:00 – 20:00.
 2. Promocja dotyczy:

a)      sprzedaży piwa marki Lech oraz marki Tyskie, o pojemności 0.5l, sprzedawanego z dystrybutora;

b)      sprzedaży drinków: „Mojito”, „Kamikadze”, „Sex on the beach”, ”Cosmopolitan”, „Tequila Sunrise”

 1. Promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych skierowana jest do osób pełnoletnich, które w okresie trwania Promocji, w dniach roboczych, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:00-20:00, zakupią w ramach jednego zamówienia:

a)      duże (0,5l) piwo marki Lech lub Tyskie, nalewane z dystrybutora

lub

b)      drinka, wybranego spośród napojów objętych promocją (pkt. 2b)

 1. W razie wątpliwości, dotyczących pełnoletniości Klienta, personel ma prawo wylegitymować Klienta, a w razie odmowy - odmówić sprzedaży alkoholu.
 2. Cena promocyjna wyniesie 6zł brutto za jedno piwo oraz 9.90 zł za drinka.

§ 4

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Happy Hours”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, dotyczącymi sprzedaży alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin - Karta Podarunkowa Spin City

 

 1. Definicje:
  1. Wydawca  – Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony:www.cinema-city.pl (dalej jako: Strona Internetowa), adres e-mail pow.bok@cinema-city.pl, zwana także "Cinema City",
  2. Karta – karta podarunkowa w formie bonu towarowego wydanego na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji poprzez wymianę na 1h gry w kręgle lub 1h gry w bilard w Centrum Rozrywki Spin City. Każda Karta zawiera unikalny kod. Kartę można wykorzystać wyłącznie w Centrum Rozrywki Spin City w Warszawie.
  3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty,
 2. Użytkownik Karty poprzez zakup oraz korzystanie z Karty oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, rozumie ich treść, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się je przestrzegać.
 3. Karty można nabyć w biurze managera Centrum Rozrywki Spin City ul. Powstańców Śląskich 126A w Warszawie.
 4. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu kart, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
 5. W celu realizacji Karty należy ją wymienić na usługę której dotyczy w kasie Centrum Rozrywki Spin City.
 6. Po wymianie Karty na wybraną usługę nie ma możliwości zwrotu.
 7. Podstawą korzystania z Karty jest jej kod, w związku z czym Klient jest zobowiązany chronić kod Karty i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia. W przypadku gdy kod uwidoczniony na Karcie jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie), dana Karta nie zostanie przyjęta przez obsługę Centrum Rozrywki Spin City.
 8. Posiadanie Karty nie gwarantuje możliwości skorzystania z toru do gry w kręgle lub stołu do gry w bilard w dowolnym terminie. Istnieje możliwość wcześniejszych rezerwacji telefonicznych pod numerem 22 241 95 73 lub za drogę mailową rezerwacje@spincity.pl.
 9. Cinema City posiada w sprzedaży następujące Karty do Centrum Rozrywki Spin City:

  Lp.

  Rodzaj Karty Podarunkowej

  Zakres obowiązywania

  Cena

  1.

  Karta podlegająca wymianie na 1 godzinę gry w kręgle

  Centrum Rozrywki Spin City

  129zł

  2.

  Karta podlegająca wymianie na 1 godzinę gry w bilard

  Centrum Rozrywki Spin City

  40zł

 10. Usługi, z których można skorzystać w Centrum Rozrywki Spin City w związku z realizacją Karty, wskazane są na Karcie.
 11. Karty nie obowiązują na wydarzenia specjalne, w tym m.in. turnieje gry w kręgle i imprezy zamknięte  (o wydarzeniach informują pracownicy Centrum Rozrywki Spin City, są one również oznaczone na stronie internetowej Spin City).
 12. Karty nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w Centrum Rozrywki Spin City, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką możliwość.
 13. W przypadku Kart na kręgle, Użytkownik ma prawo otrzymać maksymalnie 8 par obuwia do gry w kręgle. Buty należy zwrócić obsłudze kręgielni po zakończonej grze.
 14. Użytkownik Karty przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego użytkownika o zasadach korzystania z Karty określonych w niniejszym regulaminie.
 15. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza Karty informacji określonych w niniejszym regulaminie.
 16. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy Karty posiadacz Karty nie jest uprawniony do jej odsprzedaży.
 17. W przypadku reklamacji Karty należy przedstawić dowód zakupu.
 18. Wydawca Karty nie przyjmuje zwrotów Kart. Nie ma możliwości zamiany Karty na gotówkę ani wystawienia jej duplikatu.
 19. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie oraz kradzież Karty. W razie utraty Karty jej duplikat nie będzie wydany.
 20. Karta jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej.
 21. Dodatkowe informacje dotyczące Centrum Rozrywki Spin City dostępne są na stronie www.spincity.pl
 22. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cinema City. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następować będzie w celu umożliwienia świadczenia przez Cinema City usług oraz dostarczenia towarów określonych w niniejszych warunkach, a zamówionych przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania produktów i usług Cinema City, realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług oraz ochrony praw Cinema City, w szczególności przed roszczeniami – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora obejmującego dążenie do rozwoju i promowania usług Cinema City. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach, na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, zgodnie z zakresem każdorazowo określonych w treści zgody. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika), b (czynności niezbędne do realizacji usługi) i f (uzasadniony interes prawny Administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach niezbędne dla możliwości realizacji Umowy.
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
  Więcej informacji o zasadach i podstawach przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

 

Spin City

szczegóły

budynek Cinema City Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126 A

01-466 Warszawa

tel. 22 2419573

czynne: 10:00-00:00 pt-sb: do 03:00